Friplads i klubben

Der er rigtig mange, som er i tvivl om Kommunens regler for økonomisk friplads, derfor kommer her en forklaring:

Klippet fra Århus Kommunes hjemmeside:

http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/familie_boern/pasning_og_fritid/pladser_og_takster/friplads , 

"Samlet aktuel husstandsindtægt omregnet til årsindtægt på under 138.301 kr. berettiger til 100% økonomisk friplads. Samlet aktuel husstandsindtægt omregnet til årsindtægt mellem 138.301 kr. og 429.199 kr. berettiger til delvis økonomisk friplads.

Er der mere end èt barn under 18 år i hjemmet, forhøjes de nævnte indtægtsgrænser med 7.000 kr. for hvert barn ud over èt. Ændres børnetallet i hjemmet, kontaktes Pladsanvisningen så indtægtsgrænsen kan blive ændret.

Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, men denne er gift eller lever i et samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af indtægterne i husstanden. Bor et barn af ikke-samlevende forældre lige meget hos begge forældre, beregnes fripladstilskud på grundlag af husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

Ved indkomstens opgørelse skal der tages hensyn til den samlede husstandsindtægt. Barnets eventuelle egne indtægter skal ikke medregnes.

Fripladstilskud bevilges med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter Pladsanvisningens modtagelse af ansøgningen. Der skal ikke søges om fripladstilskud på ny ved institutionsskift, med mindre der er sket ændringer i husstandens indkomst."

Dvs. hvis man har en husstandsindkomst under 429.199 kr. er der mulighed for at få hel eller delvis friplads i klubben. Det betyder i praksis at man får hel eller delvis betalt kontingent, men det betyder også at udgifter til mad og materialeudgifter og sommerlejr dækkes af kommunen. Ture ex. Bif og bowling skal man stadig selv betale.

Vi har nu endelig langt om længe fået medlemslister, hvor vi kan se hvilke børn, der har friplads.

Er der spørgsmål, eller ønsker andre at søge, kan skemaer hentes i klubben.