Klubtilbud til unge med særlige behov

Alle klubtilbud i Ung i Aarhus, kan som udgangspunkt modtage bør der har brug for særlig støtte i hverdagen. Aarhus kommune har pladsgaranti for børn og unge med handicap fra 5.klasse til og med 21 år.

Støtte i klubben

Den specialpædagogiske indsats for børn og unge med handicap, skal baseres på en individuel handleplan for barnets eller den unges trivsel, læring og udvikling. Der skal udarbejdes konkrete mål for den pædagogiske indsats. Målene skal evalueres løbende og som minimum en gang årligt. Det overordnede mål for den pædagogiske indsats i klubberne skal sigte imod, at den unge i størst mulig udstrækning kan tage et selvstændigt ansvar for sit ungeliv og kommende voksenliv.

Når barnet medsærlige behov meldes ind i klubben

Når et barn med særlige behov for støtte meldes ind i klubben, anbefaler vi forældrene at komme på besøg i klubben. Forældrene vises rundt i klubben, om muligt af barnets kommende primærpædagog. Forældrene informerer kort om barnet og dets vanskeligheder/behov for støtte på et overleveringsmøde med primærpædagogen. Klubben fortæller om, hvordan det er, at være barn/ung i klubben og ligeledes kort om, hvilken indsats vi gør for børn med særlige behov for støtte. Velkomstpjece og stamkort udleveres til forældrene på intromødet.

Inden barnet begynder i klubben eller umiddelbart efter, kan klubben indkalde til et netværksmøde, med deltagelse af relevante samarbejdspartnere omkring barnet. Formålet med dette møde er at formidle viden om barnet fra alle parter, at koordinere indsatsen for den bedste støtte til barnet og at klargøre, hvad institutionen kan tilbyde børn med særlige behov.

I perioden omkring barnets start indhenter primærpædagogen efter tilsagn fra barnets forældre manglende information om barnet.

Den første tid i klubben

Barnets første tid i klubben er en periode med tilvænning til et nyt sted, nye omgivelser, nye rutiner, nye voksne og måske nye børn. Alt sammen noget, som for alle børn kræver meget opmærksomhed og energi. Barnet skal blive kendt med klubben, og vi skal lære barnet at kende. Primærpædagogen vil have ekstra fokus på barnet som et almindeligt barn med ressourcer, der starter i klubtilbuddet, og som et barn, der har brug for særlig støtte. Vi mener det er vigtigt, at barnet får ro og tid, til at lære den nye kontekst at kende i sit eget tempo, og at vi ikke for tidligt, stiller for mange krav om præstationer.

Vores syn på barnet med særlige behov

Et barn med særlige behov, er først og fremmest et barn som alle andre. Det betyder, at klubbens tilgang til barnet vil være, at se på barnet først og dernæst på handicappet. Vores grundlæggende menneskesyn er, at barnet er et helt menneske med ressourcer, der dog har nogle udfordringer i form af et handicap.

Klubben tager udgangspunkt i kommunens mål om, at alle børn og unge skal inkluderes i et fællesskab. Dette må dog ske ud fra den enkeltes forudsætninger og behov, så barnet opnår den bedst mulige trivsel. Derfor vægtes fællesskaber i klubben både store og små højt, i vores daglige arbejde, barnet støttes i at søge udfordringer og venskaber passende til eget udviklingsniveau og nærmeste zone for udvikling.

Hvem modtager vi i klubben?

I klubben modtager børn med særlige behov for støtte og videregående støtte, dvs. de børn og unge, der vurderes til at have den mindst indgribende funktionsnedsættelse. Vi modtager også børn med videregående behov for støtte i kategori 2 og 1, hvis det vurderes, at barnet har et udbytte og udviklingspotentiale, der kan styrkes i klubben.

Da vi modtager børn og unge med meget forskellige handicaps, vil vi fortsat uddanne os, så vi har viden inden for specifikke områder, f.eks. hørenedsættelse, synshandicap, ADHD, generel udviklingsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse og sprogvanskeligheder. Pædagogerne i klubben mødes i et fagligt forum med andre klubber, til udveksling af erfaringer, videregivelse af viden om handicaps og videreudvikling af pædagogisk praksis.

Primærpædagog og sekundærpædagog

Det enkelte barn får tilknyttet en primær og en sekundær kontaktpædagog. Den primære kontaktpædagog er familiens primære samarbejdspartner, som:

 • Samler trådene med kontakt til barnets forældre og til netværket.
 • Holder forældresamtaler.
 • Forestår det skriftlige planlæggende arbejde, herunder f.eks.:
  • Udfærdiger udviklingsplaner.
  • Laver udviklingsbeskrivelser/iagttagelser.
  • Laver status beskrivelser.
  • Samarbejder med og modtager vejledning fra relevante samarbejdspartnere.
 • Deltager i netværksmøder og sociallægekonferencer.
 • Sikrer at alle kolleger får de nødvendige oplysninger om barnet, så alle kan støtte og udfordre barnet optimalt.

Den sekundære pædagog er fortrinsvis primærpædagogens sparringspartner, men skal også kunne overtage den individuelle indsats, der gøres for barnet. Pædagogikken i klubben er et fælles anliggende, derfor vil man i det daglige kunne opleve, at samarbejdet foregår med alle medarbejdere i klubben, omkring barnet særlige udfordringer.

Klubbens ledelse og ansvar

Klubbens ledelse har det overordnede ansvar for den pædagogiske indsats og det formelle samarbejde omkring barnet med handicap. Derfor vil primærpædagogen delagtiggøre lederen af klubben i arbejdet med barnet. Lederen gennemlæser og underskriver alt skriftligt vedr. barnet, inden det udleveres eller udsendes. Lederen deltager, hvis der er behov for det også i netværksmøder m.m. Hvis forældrene har spørgsmål af mere administrativ og overordnet karakter, vil primærpædagogen henvise til lederen. Det kan for eksempel være forundring over den måde, hvorpå vi tilrettelægger indsatsen og prioriterer timerne.

Timerne til at udføre arbejdet omkring barnet med særlige behov er tildelt klubben via en decentral pulje, tilført Ung i Aarhus - Nord. Det betyder, at det ikke er muligt for os, at opstille et regnestykke over vores forbrug af tid til det enkelte barn, der indgår i den decentrale pulje. En stor del af tiden bruger vi til at støtte barnets inklusion i fællesskabet i større og mindre grupper, og i at skabe fornuftige relationer for barnet, både til voksne og andre unge. Der kan visiteres unge til klubben, hvor timerne er givet til barnet, her arbejdes der konkret ud fra handleplaner, da dette er børn med vidtgående handicap.

Følgende kan give overblik over opgaver, vi udfører i forbindelse med børn med handicap:

 • Forstærket pædagogisk opmærksomhed.
 • Specialpædagogisk indsats.
 • Udvidet forældresamarbejde.
 • Jævnlig afholdelse af forældresamtaler.
 • Skriftlig formidling.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
 • Videregivelse af informationer til kolleger.
 • Udarbejdelse og evaluering af udviklingsplaner (Butterfly), herunder iagttagelse af barnet.
 • Forberedelse af og deltagelse i sociallæge-konference.
 • Forberedelse af og deltagelse i netværksmøder.
 • Indhentning og opdatering af viden om specifikke handicap.
 • Supervision og faglig sparring med kolleger, ledelse og pædagogisk konsulent.

Forældresamarbejde

Et barn eller en ung med særlige behov kan ofte ikke formidle indtryk og oplevelser fra dagligdagen i klubben. Pædagogerne i klubben kan derfor støtte barnet, ved at etablere et informationsniveau mellem hjemmet og klubben, hvis der er behov for dette. De voksne i klubben kan fungere som talerør for barnets oplevelser til hjemmet.

Vi afholder et forældremøde/statussamtale to gange årligt november og igen i juni mellem forældre og kontaktpædagog. Her justeres udviklingsplanen, der gøres status, så vi sikrer, at vi fortsat har det samme fokus, og at den rette indsats gives.

Forældre til børn med særlige behov, kan have behov for samvær med forældre i samme situation. Derfor er det muligt for forældre, at oprette et forældrenetværk med andre forældre. Klubben stiller gerne lokaler til rådighed, hvis forældre ønsker at mødes til arrangementer for familierne.

Farvel til Klubben

Når den unge skal forlade Klubben, kan det ske af forskellige grunde.

1) Den unge skal på enten efterskole eller specialskole udenbys.
2) Den unge skal i andet specialtilbud.
3) Den unge flytter med sin familie til en anden by.

Klubben deltager i arbejdet med at gøre overgangen fra klub til en ny institution så god som muligt. Herunder at klæde det nye personale på til at overtage barnet. Dette kan gøres ved besøg i institutionen/skoletilbud, møde med pædagoger og deltagelse i netværksmøde i den nye institution. Kontaktpædagogen udfærdiger en afsluttende beskrivelse/status af den unge.