Uddannelsesplan for praktikanter i:

• MidtPunkt i Harlev (fritidsklub og ungemiljø)
• Fritidsklubben Brabrand
• HUSET Engdal (Ungdomsklub og kommende ungemiljø)
• Klub3 (Fritidsklub og Ungdomsklub)
• Klubberne Åbyhøj (To fritidsklubafdelinger og et Ungemiljø 12’rn)

 

Vi arbejder på tværs af klubberne med fælles personalemøder cirka hver sjette uge, og vi har et tværgående fælles H-team, der har specielt fokus på vores børn og unge med handicap, samt fælles ture og arrangementer. Udover klubindsatserne har vi for 14+-området også ungdomsskoleafdelinger i de fem skoledistrikter, der er i vores geografiske område. De lokale tiltag bliver suppleret med tværgående tiltag sammen med klubberne, større events, ture, ungerådet og områdets ungebyrådsmedlemmer.

Inden praktikkens start aftaler vi:
• arbejdstider
• hvor du vil være tilknyttet
• hvem du er primært tilknyttet
• underskriver uddannelsesaftalen og ansættelsespapir
• indhenter børneattest ved politiet

Vi aftaler, om det vil være en god ide for dig på forhånd at læse relevant litteratur samt vores Lokale Udviklingsplan (LUP’en). Vi forventer, at du kontakter dit praktiksted inden start for sammen at aftale en besøgsdag.

Vores pædagogiske mål for alle afdelingerne er:
• At styrke barnets/den unges selvværd,
• At alle har mulighed for at udvikle sig socialt, personligt, fagligt og kulturelt,
• At der er plads til og accept af forskellige mennesker og kulturer,
• At alle glæder sig til at komme i klub,
• At give medlemmerne medbestemmelse og indflydelse på dagligdagen i klubben,
• At personalet er nærværende, opmærksom og respektfuld overfor den enkelte,
• Sundhed og trivsel, kost og bevægelse,
• At yde en samlet ungeindsats, hvor vi blandt andet forholder os til alkohol, hashmisbrug, tyveri og hærværk.

Vi gør meget ud af at skabe en god atmosfære, hvor børnene/de unge føler sig set og værdsat. Steder hvor man føler sig hjemme, og hvor der er voksne, der lytter og støtter, når der er brug for det. Samtidig er det steder, hvor personalet drager nytte af hinandens forskelligheder og ved, at vi løfter i flok, når der er brug for det. Vi vægter samarbejdet med forældre og andre relevante samarbejdspartnere højt.

De første uger i praktikken:
Vi vil gerne give dig mulighed for at komme godt i gang og få en fornemmelse af stedet og lære os at kende over et par uger, inden du for alvor begynder at få ansvar i det daglige arbejde, selv tager initiativer og for alvor er studerende. Vi lægger vægt på, at du er en selvstændig og initiativrig person. Der kan være stor forskel på dagligdagen, og det stiller krav til, at vi alle er omstillingsparate.

Vi forventer, at du som studerende (uanset praktik):
• Møder med en positiv indstilling til arbejdet, og at du har lyst til at deltage i klubbens dagligdag, samt personalesamarbejde, og du har nogle faglige og personlige mål med i dine praktikmål.
• At du forholder dig til, at du er en rollemodel for børnene/de unge, og derfor arbejder på at afspejle det i din daglige pædagogiske handling.
• Inden praktikkens start har sat dig ind i klubbens og seminariets praktikpjecer/uddannelsesplaner.
• Ved praktikkens start er gået i gang med at lave dine praktikmål ud fra dine umiddelbare forventninger, seminariets og klubbens uddannelsesplaner.
• Udviser en åben og ærlig tilgang til dine opgaver.
• Er engageret, har gåpåmod og er eksperimenterende.
• Er nysgerrig, undrende, spørgende, kritisk og respektfuld.
• At du arbejder med dit praktikdokument.
• Forsøger at krydre praksis med teori.
• Er synlig og tilstedeværende.
• Er seriøst arbejdende med dine mål.
• Er ansvarlig for din egen praktik.
• Er aktivt deltagende i faglige diskussioner i dagligdagen og på personalemøder.
• Er interesseret i at gennemgå en personlig og faglig udvikling.
• Er villig til at arbejde med dine stærke og svage sider (ressourcer/sårbarhed).
• Møder forberedt til vejledningstimerne.
• At du læser relevant litteratur og teori.
• At du tilegner dig en intern og ekstern viden om organisation og struktur.
• Selvfølgelig møder til tiden.


Vi tilbyder:
• Indsigt i hele området, blandt andet gennem besøg i de øvrige klubber.
• Personalegrupper, der har lyst til at have studerende – et godt læringsmiljø.
• Klubber, hvor vi sætter samværet og nærværet højt på dagsordnen
• Personalemøder med ”praktikantens punkt”
• Weekendarrangementer og overnatninger.
• Cirka en times vejledning om ugen af din praktikvejleder.
• Møde med Fritids- og Ungdomsskolelederen mindst én gang under din praktik.
• Mulighed for specifik vejledning fra det øvrige personale, for eksempel børn/unge med handicap, ledelse.
• Tid til undren.
• Tid til at agere studerende.
• Inklusion med normalt fungerende, socialt belastede og handicappede børn.
• ’Stop op dage’, fælles temadage for hele området, foredrag om aktuelle emner.

 

Specifikke forventninger til første praktikperiode - relationer:
• At du indgår i praktikstedets daglige pædagogiske praksis
-­‐ At vi i din praktik kan se, at du udvikler dig
-­‐ Suger til dig af livet i institutionen
• At du indgår i og udvikler betydende relationer og støtter andres evne til etablering af relationer
-­‐ Øve dig i at sætte grænser
-­‐ Øve dig i at indgå og støtte andre i etablering af relationer
• At du deltager i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer
-­‐ Efter et stykke tid i klubben øver dig i at planlægge, gennemføre og evaluere et mindre forløb
• At du opsamler og reflektere over erfaringer fra praksis
-­‐ At du opnår selvindsigt i din ageren sammen med børn/unge og personalet
-­‐ Giver dig tid til at være studerende
-­‐ Øver dig i at reflektere over iagttagelser af børn/unge/personale samt over dine egne pædagogiske handlinger
• At du begrunder og forholder dig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis 
-­‐ Overvejer dine ressourcer, hvad der er nemt/svært
• At du demonstrerer personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder
-­‐ Reflektere over egen praksis og handling


Specifikke forventninger til anden praktikperiode – den pædagogiske institution:

• At du indgår i og bidrager til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde
-­‐ At du deltager aktivt til planlægning og til personalemøder
-­‐ At du prøver at tage referater fra personalemøder.
• At du deltager i udviklings- og forandringsprocesser
-­‐ At du er spørgende, nysgerrig og bidrager med nye idéer
• At du planlægger, gennemfører, dokumenterer og evaluerer pædagogiske processer
-­‐ At du planlægger, gennemfører og evaluerer pædagogiske aktiviteter
• At du dokumenterer og formidler pædagogisk praksis
-­‐ At du kobler teori og praksis
• At du begrunder og forholder dig etisk og kritisk til egen og praktikstedets praksis
-­‐ Har fokus på dine ressourcer og afprøver/videreudvikler dem
-­‐ Analyserer, reflekterer og begrunder egen pædagogisk praksis ud fra blandt andet iagttagelser


Specifikke forventninger til tredje praktikperiode – den pædagogiske profession:
• At du behersker den pædagogiske praksis og bidrager til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession
-­‐ Arbejder selvstændigt
-­‐ Udvikler overblik
-­‐ Stille undrende spørgsmål og samtidig reflektere over dem.
-­‐ Behersker færdigheder indenfor mundtlig og skriftlig kommunikation
• At du yder en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov
-­‐ Efter et stykke tid i klubben behersker organisering (igangsætning, gennemførelse og evaluering) af aktiviteter samt sætte ord på dine pædagogiske overvejelser
• At du redegør for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt
-­‐ Delagtiggør personalet i dine tanker og idéer om klubben
• At du skaber viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder
-­‐ Er i stand til at integrere teori og praksis såvel i vejledningstimerne, ved personalemøderne som i aktiviteter
• At du kan redegøre for egen professionsidentitet og forholder dig til professionens handlegrundlag og udvikling
-­‐ Videreudvikler relevante områder fra tidligere praktikker
-­‐ Arbejder bevidst med en afklaring af din pædagogfaglige profil: Hvem er jeg (værdier)? Hvad kan jeg (ressourcer)? Hvad står jeg for? Hvad har jeg lært?

Litteratur:
Du skal i alle praktikker læse ’Den Lokale Udviklingsplan’ (LUP), samt ”UngiAarhus – Læring til livet” del 1. og del 2. – (fås i enheden).

Vi anbefaler:
FU-planen for Aarhus Kommune
UngiAarhus – Læring til livet, metodebog: Med tanke på nutid og fremtid
Frisat – Udsat, af Flemming Andersen og Marianne Vesterbrik (downloades på www.servicestyrelsen.dk)

Vi opfordrer til at du som studerende kommer med forslag til aktuel litteratur – eventuelt artikler, kapitler fra bøger med mere.
Det er i samarbejde med de forskellige klubber og vejleder, der findes frem til relevant litteratur.